Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 11-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tỉnh ủy Quảng Bình 29/03/2021 Còn
2 976/BTV-TG,CSLP Về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 19/03/2021 Còn
3 374/KH-UBND KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021- 2025 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 16/03/2021 Còn
4 964/BTV-TG-CSLP V/v đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 11/03/2021 Còn
5 06/CT-UBND Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 05/03/2021 Còn
6 176/KH-BTV Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 02/03/2021 Còn
7 268/UBND-KGVX Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 02/03/2021 Còn
8 173/KH-BTV Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 25/02/2021 Còn
9 171/KH-BTV Kế hoạch triển khai hưởng ứng sáng kiến "Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới" của Thủ tướng Chính phủ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 24/02/2021 Còn
10 67-CV/TU V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Tỉnh ủy Quảng Bình 24/02/2021 Còn
1 2 »