VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 72-KH/TU 13/07/2022 KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam
2 71-KH/TU 12/07/2022 Kế hoạch tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
3 383-CV/TU 08/07/2022 Công văn v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
4 377-CV/TU 05/07/2022 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản
5 08-NQ/TW 20/06/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
6 07-NQ/TU 31/03/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi sổ tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7 50-KH/TU 28/02/2022 Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ IV - 2022
8 43-KH/TU 28/12/2021 Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế"
9 42-KH/TU 23/12/2021 Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
10 36-KH/TU 04/11/2021 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII, XIII
1 2 »