VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1066/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 320/QĐ-TTg 08/03/2022 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
3 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
4 3852 QĐ/UBND 26/11/2021 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045
5 34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
6 2685/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định về việc điều chỉnh các mức độ phòng, chóng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 QUYẾT ĐỊNH quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
8 14/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1