Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đề án vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký phê duyệt theo quyết định số 01/Qđ-TTg, ngày 3/1/2023.

Mô hình hợp tác xã của phụ nữ tỉnh Bắc Giang

Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án) có mục tiêu tổng quát là: Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Các mục tiêu cụ thể của Đề án

Mục tiêu đến năm 2025

- Củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX, 5.000 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đã được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong THT.

- 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT).

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ.

- Tập huấn 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT.

Đề án có mục tiêu tổng quát là: Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX.

Mục tiêu đến năm 2030

- Củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 THT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong THT.

- 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT.

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Tập huấn 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT.

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng của Đề án

- HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (nữ quản lý, điều hành là Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc,Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát); HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ). Ưu tiên các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến sâu; phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa…

- Nữ quản lý, điều hành của HTX; thành viên, người lao động trong HTX, THT.

-  Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, ưu tiên phụ nữ tại các vùng khó khăn, miền núi, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, phụ nữ hoàn lương, phụ nữ là nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, phụ nữ làm công nhân tại các khu công nghiệp bị sa thải vì lý do tuổi tác.

- Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện: Đến năm 2030, trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: từ 2022 đến 2025 và giai đoạn 2: từ 2026 đến 2030.

Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" được triển khai thực hiện sẽ góp phần củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng và cả nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng, phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Đề án cũng ưu tiên phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ tại các địa phương có vùng sản xuất hàng hóa chuyên sâu, tập trung, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số; HTX ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ đó thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hỗ trợ các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể; phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, kết hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan.

Thông tin chi tiết về đề án tại đây

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn