Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 48/NQ-CP), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020.

2. Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

II. YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện trong Quý II/2022.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong việc triển khai các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và Kế hoạch này.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2. Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý, đề xuất xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa; bảo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay cảng hàng không.

4. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

5. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

6. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, áp dụng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai các quy hoạch toàn ngành và các quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó nghiên cứu triển khai các giải pháp về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông ngay từ khi tổ chức thực hiện các quy hoạch; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kết nối và khu hậu cần của các các biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa trọng điểm, bảo đảm hiệu quả kết nối giữa các phương thức vận tải nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics.

- Tiếp tục triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ; tập trung triển khai các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến được phân cấp quản lý; trong đó ưu tiên xử lý, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phát sinh trong quá trình khai thác.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường thanh tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

- Siết chặt kỷ cương, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hợp lý hóa quy trình, phương pháp và nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, đảm bảo công khai, minh bạch.

- Tăng cường phối hợp trong quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa; đẩy mạnh kiểm tra điều kiện an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

- Đề xuất, triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu thiết yếu của lái xe, hành khách, phương tiện dọc các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đảm bảo người lái xe không quá 04 giờ là được dùng nghỉ theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, chất kích thích khi lái xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật của phương tiện, tải trọng xe ô tô.

- Trao đổi, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông.

3. Sở Y tế: Tăng cường triển khai kế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản trong giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn trang bị bộ dụng cụ cứu thương trên phương tiện giao thông vận tải theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp:

- Triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông sau khi có chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông công cộng và văn hóa giao thông khi tham gia giao thông trên phương tiện giao thông công cộng.

5. Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết nối giao thông, không gây gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông.

- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, công tác phát triển đô thị tại các địa phương; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch và xây dựng trên hành lang an toàn giao thông đường bộ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia; tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Quân đội và pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động ra, vào khu vực biên giới, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, cảng biển; chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông xảy ra trong khu vực biên giới, trên biển, không để gây ùn tắc giao thông tại các cửa khẩu, cảng biển, tạo điểm nóng về an toàn giao thông.

9. Sở Tài chính: Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để cho Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tư pháp: Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những nội dung không phù hợp với các quy định hiện hành, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật.

11. Sở Văn hóa và Thể thao: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông bằng các hình thức văn hóa truyền thống. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.

12. Sở Du lịch: Phối hợp với ngành, địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu du lịch, điểm du lịch, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

13. Sở Công Thương: Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy… không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường.

14. Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn lậu, hàng giả và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy… không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường.

15. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh: Tích cực vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025 để tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch triển khai dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân thông qua để thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

- Tiếp tục xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải là một trong các mục tiêu quan trọng khi triển khai, thực hiện các quy hoạch của địa phương; đảm bảo nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung xóa bỏ kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; sử dụng kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý điều hành giao thông nhằm tối ưu hóa khả năng thông hành của phương tiện; trong đó tập trung phát triển giao thông thông minh trong thành phố, thị xã, thị trấn, góp phần chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo kiểm tra thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông theo thẩm quyền; đối với đường bộ đi song song với đường sắt qua khu dân cư cần phải xây dựng đường gom, hạn chế đấu nối; xây dựng lộ trình thực hiện để hoàn thành việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trước năm 2030.

- Đẩy nhanh phát triển mạng lưới giao thông tĩnh (bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận, các đầu mối giao thông công cộng…) theo quy hoạch; tăng cường công tác giám sát đầu tư và ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ đỗ xe thông minh hiện đại.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ tháng 12 hàng năm các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Kế hoạch này, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn: Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 20/4/2022

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn