Quảng Bình Hào khí 420 năm (1604-2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Tiếp theo)
2.5.6. Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ luôn chú trọng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trở thành bài học hàng đầu, xuyên suốt trong mọi giai đoạn của cách mạng. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, nhất là sau khi tái lập tỉnh đến nay, đảng bộ đã đề ra những chủ trương đúng đắn, có những bước đi và biện pháp thích hợp trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ (CB) nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
 
- Về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức
 
Trong suốt 35 năm qua, đảng bộ đã tập trung chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trang bị cho CB, đảng viên (ĐV) về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững những quan điểm chiến lược của đường lối đổi mới. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã có nhiều đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động phù hợp điều kiện địa phương và có lộ trình thực hiện cụ thể, bình quân mỗi đợt có 100% tổ chức đảng, trên 97% ĐV, trên 84% đoàn viên, hội viên tham gia.
 
Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng có chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện toàn diện, có trọng tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Tình hình tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị được các cấp ủy đảng chú trọng; chất lượng ngày càng nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.
 
Công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới cả về hình thức, biện pháp, phương thức tiến hành. Đã thông tin kịp thời tình hình chính trị, thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh, góp phần làm rõ thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn để định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; đồng thời, khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước; phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm động viên toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.
 
Công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV được chú trọng. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 06-CT/TW, số 03-CT/TW, số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW) về xây dựng Đảng.
Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện và hành động của toàn đảng bộ. Đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp tôn vinh, khen thưởng, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.
 
- Về công tác tổ chức xây dựng Đảng
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và phát triển ĐV ngày càng được chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức đảng các cấp thường xuyên được kiện toàn đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đội ngũ ĐV phát triển khá nhanh: Năm 1992, toàn tỉnh có 522 TCCSĐ/26.473 ĐV, đến năm 2023 có 566 TCCSĐ/76.842 ĐV. Đã xóa 23 thôn, bản “trắng” chi bộ và ĐV. Việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng ĐV được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, ngày càng thực chất.
 
Công tác CB được tiếp tục đổi mới, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ CB. Việc đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ luôn gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” đã từng bước khắc phục được những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giải quyết công việc của đội ngũ CB, công chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác CB”.
 
Công tác quy hoạch CB được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB đã gắn với quy hoạch, bố trí và sử dụng CB. Công tác luân chuyển CB được quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí, sử dụng CB có nhiều đổi mới, đúng nguyên tắc. Công tác chính sách CB được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và phù hợp với tình hình địa phương.
 
- Về công tác kiểm tra, giám sát
 
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, ĐV. Đặc biệt, sau khi thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 14/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng” và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; chú trọng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và ĐV, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy định của Đảng.
 
- Về công tác nội chính
 
Qua các thời kỳ, mặc dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ nhưng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân. Đã ban hành và thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các tổ chức, cơ quan, đơn vị được mở rộng và phát huy hiệu quả; việc ban hành, thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác CB, quản lý kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực.
 
- Về công tác dân vận
 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tăng cường lãnh đạo công tác dân vận. Công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và quyền làm chủ của nhân dân. Đã tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, như: Công tác dân tộc, tôn giáo; giải quyết các vấn đề liên quan đất đai; quy chế dân chủ ở cơ sở... Tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
- Về đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp
 
Qua 35 năm tái lập tỉnh, trải qua từng giai đoạn khác nhau, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp ngày càng được đổi mới, khoa học, bám sát cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
 
Các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt quy chế làm việc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực; xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng các giải pháp đột phá với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong từng năm, từng giai đoạn và cho cả nhiệm kỳ. Đây là yếu tố hết sức quan trọng bảo đảm sự thành công trong công tác lãnh đạo thực hiện toàn bộ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển.

(Theo Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
(Còn nữa)

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn