VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Xem toàn văn bản Thông báo sao lục Phân theo lĩnh vực Phân theo thể loại Phân theo CQ ban hành

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 61/KH-BCĐ KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 22/04/2024 Còn
2 1703/MTTQ-BTT V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát trong tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2023 - 2025 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 19/04/2024 Còn
3 477/SNGV-NV V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” Sở ngoại vụ 17/04/2024 Còn
4 1663/MTTQ-BTT Về việc tuyên truyền, triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 14/03/2024 Còn
5 1967/CAT-PC06 V/v đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID Công an tỉnh 13/03/2024 Còn
6 875-CV/BTGTU Về việc cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về thành tựu đối ngoại VN trong nữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH XIII của Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 11/03/2024 Còn
7 851-CV/BTGTU Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết hội nghị TW 8 khóa XIII trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 19/02/2024 Còn
8 142-KH/TU KH tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật VN Tỉnh ủy Quảng Bình 31/01/2024 Còn
9 178/UBND-NCVX V/v thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 29/01/2024 Còn
10 2/KH-BATGT Kế hoạch năm an toàn giao thông 2024 Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình 11/01/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »