Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1012/BTV-GĐXH-KT V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 27/04/2021 Còn
2 5631/ĐCT-GĐXH V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 26/04/2021 Còn
3 1009/BTV-TG,CSLP V/v đinh hướng môt ṣố nhiêm vu ̣trong ̣tâm trong triển khai thưc hiêṇ Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 26/04/2021 Còn
4 1006/BTV-TG,CSLP V/v tổ chức truyền thông, vân động ủng hô ̣Quỹ Hỗ trợ người bênḥ chiến thắng bênh lao (PASTB) Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 19/04/2021 Còn
5 1005/BTV-TG,CSLP V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lang phi ́" lần thứ ba Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 19/04/2021 Còn
6 12-HD/BTGTU Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 16/04/2021 Còn
7 181/KH-BTV Kế hoạch công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng ngừa tội phạm giết người và phòng, chống mua bán người năm 2021 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 14/04/2021 Còn
8 101-CV/TU V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 Tỉnh ủy Quảng Bình 14/04/2021 Còn
9 993/BTV-XDTCH V/v rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Phụ nữ điểm cấp cơ sở Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 12/04/2021 Còn
10 713/SYT-BCĐ V/v triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho các nhóm dân cư theo đặc thù của từng địa phương Sở Y tế 01/04/2021 Còn
1 2 3 »